1925

Eisen éischte President den Här  Jean Lorgé ass 1925 an der Grënnungsversammlung zu Nidderkuer am Kaffe Pierre Weber-Kieffer vun 40 Garde - Frënn gewielt ginn.

Och gewielt waren als Vize - President  den Här Pierre Weber,  Keessier den Här Pierre Schmitz, Sekretär den Här J.P. Flander  an als Memberen Hären Michel Kiefer, Nic Nurenberg an Jos Welter.

Gläich am éischte Joer hat de Veräin schonns 43 Memberen.

1926

De Veräin huet sech der "Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer" zesummegeschloss.

1932

De Veräin huet séin éischte Fändel kritt.

        Lucien Marc
Lucien Marc

1935

Den 26 Dézember ass Klenggärtner - Lidd, dat vum Lucien Marc, demols Schoulmeeschter a spéider och Vize President vun der Ligue war, op enger Soirré vun der CTF Sektioun Nidderkuer fir déischt gesonge ginn.

2. President Nicolas Kerschen
2. President Nicolas Kerschen

1938

Den Här Nicolas Kerschen ass President ginn. Hien huet sech deemools staark agesat fir en Schoul - Gaart op Nidderkuer ze kréien. Bei dësem Projet ass hien och vill vum Här Lucien Marc ënnerstëtzt ginn.

1940

No der Landung vun den Däitschen an nach virun der Evakuéierung vun der Bevëlkerung, ass déi Nidderkuerer Schoul an der Schoulstrooss an der Nuecht vum 10 op den 11. Mee duerch  Artellerieféier beschoss ginn. Schoul huet direkt ugefangen mat brennen an all Dokumenter vun der Sektioun Nidderkuer  sou wéi de Fändel den 1932 ageweit ginn war, sinn mat verbrannt.

3. President  Pierre Kemp
3. President Pierre Kemp

1945

No der Generalversammlung vum 26.12.1944  ass an der éischter Comité Sitzung den 1. Januar 1945 en Neien Comité gegrënnt ginn. 

President den Här  Pierre Kemp, Vize - President Här Nicolas Kerschen, Sekretär Här Ottilio Wilmes, Keessier Här Michel Ostert, Memberen Hären Mathias Nerden an Camille Poupart. De Keessier huet dann och en hëllef's Keessier zur Säit krit. dëst war den Här J.P. Eichers.

1945

No der Generalversammlung vum 26.12.1944  ass an der éischter Comité Sitzung den 1. Januar 1945 en Neien Comité gegrënnt ginn. 

President den Här  Pierre Kemp, Vize - President Här Nicolas Kerschen, Sekretär Här Ottilio Wilmes, Keessier Här Michel Ostert, Memberen Hären Mathias Nerden an Camille Poupart. De Keessier huet dann och en hëllef's Keessier zur Säit krit. dëst war den Här J.P. Eichers.

1946

Den 3 Februar huet eis Sektioun Nidderkuer Delegatioun-Versammlung vum Bezierk Süden "Regional-Süd" am Sall Welbrich-Birtz organiséiert.

De 14 Abrëll geet eise President den Här Pierre Kemp an den Zentral-Virstand vun der CTF-Ligue gewielt.

An dësem Joer ass och erëm vir d'éischt no 6 batteren Krichsjoeren eng schéin a vill méi grouss Mammendagsfeier organiséiert ginn.

Och ass dëst Joer erëm en Ausfluch organiséiert ginn. Den 6. Oktober ass de Veräin op den Amerikanesche Kierfecht op Hamm, an duerno an de Mëllerdall, Berdorf, Iechternach, Waasserbëlleg gefuer. Zréck ass et iwwer Réimech, Mondorf op Nidderkuer gaangen.

No der Generalversammlung vum 22.Dezember waren am   Comité nach just  5 Persounen:

President: Pierre Kemp, Keessier: J.P. Kugeler, Sekretär: Michel Ostert, Memberen: Aloyse Bernard, Aloyse Muller, Keesserevisoren: J.P. Mentz, Albert Hubert an Théodore Zeien.

Mme Schönberg an den Här Michel Moris
Mme Schönberg an den Här Michel Moris

1947

Well de Veräins-Fändel 1932 an der Bouweschoul verbrand ass, huet de Veräin de 5 Oktober e neien Fendel krit. Giedel war Madame Schönberg an de Päter war den Här Michel Moris. Sie sinn mat der Pärdskutsch am Emzuch an Nidderkuerer Kierch gefouert ginn.

No der Mass ass den Ëmzuch dann duerch Nidderkuer bis an den Turnsall an der Bouwe-schoul gaangen. Hei ass dann de Fändel Feierlech vum National-President Här Joseph Olinger enhült ginn. Den Buergermeeschter den Här Pierre Gansen an den Här Libart hunn  dann och nach eng kleng Feierlech Ried gehalen. de Sektioun's President den Här Pierre Kemp huet dann nach allen Uwiesenden Merci gesot an Fanfare Nidderkuer huet zum Ofschloss nach e Konzern gespillt. Fähnerich war den Här Jean Eichers.  Feierlechkeeten waren schonn den Dag virdrun mat engem Konzern vun den Nidderkuerer Lidder-Frënn ageleet ginn.

Den 18. Oktober war dann d'Ofschlossfeier. Hei sinn dann nach e pur Kaddoen verdeelt ginn. Mat fréi-Béier, (gesponsert vun der Bofferding's Brauerei), an mat Gesang an Danz ass dann dees Feier op en en gaang.

1948

An der Generalversammlung vum 21. November hunn déi Hären Mentz J. an Zeien T. déi Hären Ostert an Nick ersat ginn. Den Här A. Bernard ass hei och als Vize-President gewielt ginn.

1949

Den 18. Dezember no der Demissioun vum Här A. Müller ass déi éischte Fra Madame Catherine Schütz-Wagner an den Virstand opgeholl ginn.

1951

Den CTF-Verband feiert seng 25 Joer, an dësem Zesummenhang huet e Grupp Klenggäertner an Schoulgäertner vun Nidderkuer, ënnert der Leedung vum Här Lucien Marc,  an der Gäertner-Tracht mat Hit an Schiertecher um Ëmzuch den 12 August deel geholl.

1952

Den 8 Juni Mammendag's Feier mat enger Theater Opféierung vun eisen Schoulgäertner ënnert der Leedung vum Lucien Marc.

Mat 2 Joer Verspéidung den 31. August huet eise Veräin seng 25 Joer gefeiert. Schonns um Virowend, den 30. August hunn eis Feierlechkeeten am Sall Haupert ugefangen. Hei huet ënnert der Leedung vum Här Aloyse Lorgé Nidderkuerer Fanfare e Konzer gespillt. Och huet hei den Déifferdenger Damen-Turnveräin "L'Avenir" e Programm "Ballets artistique" gewisen. Sonndes dann, no der feierlecher Mass, sinn um Nidderkuerer Kierfecht Blummen niddergeluecht ginn. Duerno sinn dann am Musekssall eis Jubilaren mat enger Auszeechnung geéiert ginn. Hei béi hunn dann déi Nidderkuerer Lidderfrënn gesongen. Um 12 Auer war dann e Festlech Iessen am Veräin's-Lokal A. Weber. Um 14 Auer 30 sinn dann eis Invitéiert Veräiner op der Gar empfaange ginn, mat engem Ëmzuch sinn si  an den Musekssall gaangen, wou et  den Éierewäin ginn ass. Owes war  dat grousst Ofschlossfest am Sall V.Lippert. President vum Organisatiounscomité war den Elisée Orazi, an de Sekretär war den Här Lucien Haupert.

 

An der Generalversammlung vum 23. November, wou 3 Demissiounen am Virstand virlouchen, sinn och 3 nei Memberen an den Virstand gewielt ginn. Folgend Léit waren e lo am Virstand: President Pierre Kemp, Vize-President Aloyse Bernard, Sekretär an Keessier J.P. Kugeler, 2 Keessier Poupart Marcel, Memberen Jean Mentz, Michel Moris, Meyer Bernard, J.P. Sosson, Pierre Spanier.

1953

An der Virstand-Sitzung vum 15. Februar ass beschloss ginn, sech un enger Spent beim CTF-Verband ze bedeelegen, fir hei mat bei der  Iwwerschwemmung's Katastrof an Holland ze hëllefen.

De 15 Februar organiséiert eis Sektioun den Klenggäertner Kongress vun der Regional Süd am Sall Lippert - Origer.  An dëser Versammlung ass dann och deemools beschloss ginn, dem Erb-Groussherzog Jean den déi Zäit Protektorat  iwwer déi gesamten Lëtzebuerger Klënggäertnerbeweegung iwwerholl hat, eng Spent déi vun den Sektiounen ze summen gedroen ginn ass, ze iwwerweisen. Des Spent ass fir e Kanner-Spidol hei zu Lëtzebuerg geholl ginn.

Hei nach eng kleng Anekdot, well Versammlung vum 26. Abrëll net am "Annonceblad" konnt Publik gemaach ginn, ass den Här Mathias Schuller mat der Schell duerch Duerf gaangen fir Versammlung Publik ze maachen.

1954

De Veräin  ass den 1,2 an 3 Abrëll an Holland gefuer, wouen sie Tulpen-Felder besichen waren.

No den Wahlen an der Generalversammlung vum 28. November huet de Vierstand volgendermos  ausgesinn: President Pierre Kemp, Vize-President Aloyse Bernard, Sekretär an Keessier J.P. Kugeler, Memberen  Jean Mentz, Michel Moris, Meyer Bernard, J.P. Sosson, Michel Heymans und J.P. Urth.

Op der Mammendagsfeier den 10 Juni huet de Här Marc Lucien mat sengen Schüler, respektiv  Klenggäertner eng Theater Virstellung gemaach.

Den 30 September huet dann nach eng Rees op Gréiwemaacherer wou en Drauwefest stattfonnt.

1957

Dëst Joer op der Mammendagsfeier den 2. Juni am Sall Haupert zu Nidderkuer, war de Här Marc Lucien verantwortlech, den Här Marcel Metzler ( de blanne Marcel ) huet Musik gespillt.

Am September ass et dann Knëppel deck komm,  Gebridder Theis huet dem Veräin Partland am Péitenger Wee gekënnegt. De Virstand huet probéiert e sou schnell wéi méiglech neit Gardeland ze fannen.

Bei der Aweiungsfeierlechkeet vum "Monument aux Morts" am Hondsbësch den 27. Oktober huet de Veräin och mat gefeiert.

1958

An der Generalversammlung an dësem Joer huet den Här Michel Moris Krankheetshalber seng Kandidatur net méi gestallt, an senger Platz ass den Här Jean Ney gewielt ginn, hien huet dann och den Sekretär Posten iwwerholl. Den Här Moris ass zum Éieren President ernannt ginn.

1961

De Här Pierre Kemp get vun sengen Gardefrënn vum CTF Nidderkuer fir seng 80 Joer geéiert.

Hei Nimm vun dësen Léit:

Uewen v.l.n.r.  Robert Hollerich, Nic Conter, Johny Weinacht, Gilbert Haupert, Michel Heymanns, Tulio Leoni, Adolphe Demuth,  Madame Madelaine Demuth, Fony Hilbert, Johny Ney.

Ënnen v.l.n.r. Nic Wirtz, Aloyse Bernard, Pierre Kemp, Madame Barbe Felgen an den Här Strock.

 

An der Generalversammlung vum 19. November ass den Här Johny Weinacht an de Virstand gewielt ginn. Den Här Lucien Marc, Vize President vum Verband, huet e Virtrag iwwert Thema "Freizeitgestaltung" gehalen.

1969

De Veräin huet sech eng nei Mikro-Anlag kaaft. Den Här Theo Peffer, huet den 30. Mäerz bei sengem Virtrag iwwert "Rosenpflege" dees Anlag vir éischt benotzt.

De Veräin huet an dësm Joer och e neien Fändel krit.

Giedelen waren: Madame Claire Sossong an Madame Sophie Heymanns.

Pätteren waren: Jos Haupert an Pierre Lazzara.

Fänerich war den Här J.P. Urth.

 

De Virstand vun der CTF Sektioun Nidderkuer mam neien Fändel:

v.l.n.r. Här Nic Conter, Här Tulio Leoni, Vize President a Keessier Johny Ney, Éiren President: Här Pierre Kemp, President: Här Aloyse Bernard, Sekretär: Här Johny Weinacht, Här J.P. Kugeler, Här Michel Heymanns, Här Gilbert Haupert, Fänerich  Här J.P. Urth.

De Cortège ass op der Maartplaz zu Nidderkuer fort gaangen. Fir   am Cortège  huet Fanfare Nidderkuer gespillt. Den Ëmzuch ass bis bei Kierch gaangen. Hei huet de Paschtouer Léon Nanquette si empfaangen. No der Kierchlecher-Feier ass en Éiren Wäin am Sall Haupert gedronk ginn. Déi Hären Jos Haupert an Pierre Lazzara hunn hei och fir hir laang Järeg Memberschaft am Veräin, déi Gëllen Veräin's-Nodel iwwerreecht krit. Den President Aloyse Bernard huet allen Unwiesenden fir hier spenden an hier gutt Zesummenaarbecht merci gesot, besonnesch den Giedelen an de Pätteren, déi en dann och nach e Kaddo Iwwerrescht krit hunn. Duerno sinn nach e pur schéin Stonnen zesummen verbruecht ginn.


1971

An dësem Joer ass vill iwwert de kaf vum Haus "Walsch" um Eck rue Theis an rue Ste Barbe geschwat ginn. D'Haus war fir 200 000 Fr.Lux ze verkafen. De Gaart an Heem war un dësem Gebai intresséiert. An der Virstand-Sitzung vum 09. Januar hat  Mehrheet vun den Memberen der géint gestemmt. Eng Eenegung ass awer fonnt ginn wéi "Oeuvres Paroissiales" och Intresse un dësem Haus gewisen hat. Den 8. Mäerz ass dunn e Kompromëss ënnerschriwwe ginn, wou
"Oeuvres Paroissiales" d'Haus fir 180 000 Fr.Lux, an der Gaart an Heem de Schapp fir 20 000 Fr.Lux kaaft hunn.

D'Haus "Walsch" um Eck rue Theis an rue St. Barbe zu Nidderkuer. Wou haut 2 nei Garagen sinn war fréier de Schapp vum Gaart an heem.


1972

13. August huet de Veräin en Ausfluch an d' Ahntal gemaach, Mueres Kaffi zu Daun, Mëttegiessen zu Altenahr, an um Heemwee ass zu Tréier d'Owendiessen zerwéiert ginn.


1973

3. Juni huet de Veräin Mammendag gefeiert, vir Ënnerhalung huet "Chorale Ste Cécile" ënnert der Leedung vum Här Erny Evrard gesoucht.

Den 26 August huet de Veräin en Ausfluch op Gérardmer gemaach, um Heemwee ass et iwwert de Kol du Bonhomme, Kol de la Schlucht an iwwert Baccarat op Metz, wou dann och nach d'Owendiessen ginn ass.


1974

 

An der Comité's Sitzung vum 31. Mäerz ass beschloss ginn de Gaart am "Maien" un d'Arbed ze verkafen.

 

Den 18 August ass en Ausfluch an den Mëllerdall an op Iechternach gemaach ginn.

 

Den Affekot Jos Lucius  huet den 22. September e flotten Virtrag iwwert "Zweck eines  Ehevertrages" gehalen.

 

No der Generalversammlung vum 08. Dezember 74 huet sech de  Comité ze summe gesat aus den Memberen,

 

President: Aloyse Bernard, Viz-President an Caissier: Johny Ney, Sekretär: Robert Hollerich, Memberen: Mich. Heimans, Nic Conter, Gilbert Haupert,  Madame Weyland-Dell, Jos Tock an Camille Faber.


1975

 

Den 30 an den 31 August ass de Veräin op Bundesgartenschau op Mannheim gefuer.

 

Samschdes den 20. September ass dem Veräin séin 50. Gebuertsdag gefeiert ginn.

 

Heifir war um 19 Auer eng Mass an der Nidderkuerer Kierch vir all Member gehale ginn.

 

Duerno ass am Festsall vum Jean Haupert eng Feierlech Versammlung gehale ginn

 

Geschwat huet den President vum Veräin Aloyse Bernard,  den Här Loos M. vum Zentral-Virstand an zum Schluss den Här Buergermeeschter Jos Haupert. Op dëser Feier sinn 6 Gold-Medailen an 108 Selwer-Medailen un laangjäreg Memberen verdeelt ginn.

 

An der Generalversammlung vum 14. Dezember huet den Generalsekretär vum Verband den Här Théo Peffer e Referat iwwert Sonneblummen gehalen.


1976

 

12. Juni huet de Veräin Mammendag gefeiert.

 Hei huet den "Cercle Mandolinist Municipale Differdange" ënnert der Direktioun vum Här Lucien Lauer vir Memberen gespillt.

 

De 14., 15. an 16. August huet de Veräin eng Rees bei den Bodensee gemaach.

Un dëser Rees hunn 45 Memberen deel geholl.

Den 1. Dag ass  Colmar, Freiburg am Schwarzwald, Titisee an Schaffhausen besicht ginn.

Den 2. Dag ass Insel Mainau, Rheinfalles an Konstanz besicht ginn.

Den 3 Dag ass et iwwer Donaueschingen, Triberg, Stroossbuerg an Metz zréck op Lëtzebuerg gefuer ginn.

 

An der Comité's Sitzung vum 27. November huet de Comité beschloss e Grondstéck genannt "An der Oicht" vum Här Wolter ze kafen.


1977

 

De Wee fir bei dat neit Grondstéck bei der Afaart "rue Prinzenberg" ass am Fréijoer nei gemaach ginn.


1978

 

Wärend de Päischtfeierdeeg  13-15 Mee huet de Veräin en Ausfluch mat 33 Memberen op Bermesbach an de Schwarzwald gemaach.

De 27. August  huet de Veräin en Dagesausfluch op "Rüdesheim" gemaach. Hei sinn 49 Memberen matgefuer.

 

Wéi de Verband seng 50 Joer den 30. September gefeiert huet, war eise Veräin vertrueden.


1979

 

16 Juni huet de Veräin Mammendag am Sall Haupert J. gefeiert. Hei ass dann och de "Cercle Mandolinist Municipal" vun Déifferdeng opgetrueden.

 

51 Persounen sinn den 28, 29 an den 30 August op "Blumengartenschau" op Bonn kucke gefuer.

 

 

De 7. Oktober huet den Här Rion e Virtrag mat Diaen iwwert den Torf am Gaart gehalen.


De 15 November ass Fondament an Grondmaueren vum Chalet "an der Uescht" gesat ginn. v.l.n.r. Pierre Brandenburger, Johny Ney, Aloyse Bernard
De 15 November ass Fondament an Grondmaueren vum Chalet "an der Uescht" gesat ginn. v.l.n.r. Pierre Brandenburger, Johny Ney, Aloyse Bernard

1980

 

Den 22. Juli sinn Hären Bernard, Brandenburger an Ney, mam Schäfferot vun der Déifferdenger Gemeng, den Hären Eickmann, Piazza an Erpeldeng, ze summe komm vir iwwert e Veräinshaus an der Cité jardinière ze schwätzen. Déi 6 Persounen hunn sech geënnescht, an de Chalet an der Cité jardinière dierf gebaut ginn. Gemeng liwwert Material an de Chalet gëtt vum Veräin gebaut. De Plang ass vum Här Gremling Josy aus der Gemeng  gezeechent

ginn. 

 

 

No der Generalversammlung vum 7. Dezember, huet sech de Comité zesumme gestalt: Präsident: Aloyse Bernard, Vize-Präsident: Pierre Lazara, Keesje: Johny Ney, Sekretär: Pierre Brandenburger , Memberen: Jos Thill, Gérard Reinert, Camille Faber, Gilbert Haupert, Lizy Weyland.


1981

Dest ganz Joer, bis op  3 Vierträg vum Här Rinnen den 18. Januar iwwert den Naturschutz, an dem Här Rion de 15. Februar iwwert "Warmbeete" an Madamm Martiny den 5. Abrell iwwert "Heilkräuter", ass um Chalet geschaft ginn. De ganze Comité an gudd Frënn hunn hei matgehollef.

 

Den 21. bis den 23 August sinn 29 Memberen an Frënn hunn en Ausflug op Paräis gemach.

 

An den 30 September  huet de Buergermeeschter Nic. Eickmann de Paschtouer Alphonse Lichter an de Präsident vun der CTF-Liga mat villen Memberen aus dem Déifferdenger Gemengerot, Vertrieder vun den Nidderkuerer Veräiner, der CTF Sektioun Uewerkuer an Déifferdeng, der Press, dem Comité a Memberen sou wéi all Frënn déi en hei gehollef hunn, de Chalet an der Cité jardinière ageweit.

 

Nodeems de Buergermeeschter de Bändchen "Tricolore" duerchgeschnidden hat, huet de Paschtouer dat neit Gebai geseent. De Präsident Aloyse Bernard vum Veräin huet an senger Ried nach emol  drop opmierksam gemaach dass Gemeng Material geliwwert hat an De Veräin mat gudde Frënn de Chalet opgeriicht haten. De Buergermeeschter huet an senger Ried de Veräin vir de flotte Chalet gelueft a wënscht dem Veräin weider nach alles Guddes vir Zukunft gewënscht. Den Präsident den Här Loos M. aus dem Zentral-Virstand huet sech dësen Wieder ugeschloss an dem Veräin weider ënnerstëtzung vun der Liga zougesot.  No der Besichtegung vum Chalet, huet de Veräin op den Éierewäin invitéiert.

 

Den 13. Dezember hat de Veräin seng Generalversammlung, hei ass de Comité de selwecht bliwwen wéi 1980. Dest Joer huet de Veräin Grenz vun 500 Memberen iwwerschrat. De Veräin hat zu dësem Moment 538 Memberen.


1982

 

An der Comité-Sitzung vum 16. Februar huet de Comité beschloss, no enger Paus vun engem Joer,  nees um Concour vun Déifferdeng "ville Fleurie" deel ze huelen.

 

An der Generalversammlung vum 5 Dezember huet de Comité's Member Gilbert Haupert krankheetsbedéngt net méi kandidéiert, an seng Platz ass de Marcel Lahure gewielt ginn. Caisserevisoren waren Aloyse Kolbusch, Robert Hollerich  an Madamm Luttig-Leineweber.


1983

Den 12 Juni ass Mammendag gefeiert ginn, hei huet de "Cercle Mandoliniste de Differdange gespillt.

 

De 17, 11 an den 12 September ass de Veräin mat 17 Léit op "Gérardmer" gefuer.

 

 

Buergermeeschter Nic. Eickmann und Präsident Aloyse Bernard op der Terrass vum nei Chalet an der Cité jardinière
Buergermeeschter Nic. Eickmann und Präsident Aloyse Bernard op der Terrass vum nei Chalet an der Cité jardinière

 

An der Generalversammlung vum 11 Dezember ass den Här Gérard Reinard duerch den Marcel Feinen ersat ginn. No der Versammlung huet "Amicale Pësselbuer" nach e schéine Varieté-Programm gewisen.


Des Säit ass nach net ganz fäerdeg.