09. Abrëll 2017

Nationalkongress zu Dikrech.

15/09/2016 sinn Medaillereglementer vum Zentralcomité geännert ginn, dëst huet der zou bäigedroen dass dëst Joer um Nationalkongress zu Dikrech, 27 Memberen aus eiser Sektioun d'Éiere - Rous vir 50 Joer trei Memberschaft krit hunn.

Vill Memberen konnten Krankheetshalber, Congé oder altersbedéngt, net op Dikrech kommen.

Do waren: Madame Wilwert-Biot, Madame Haupert Triny, Madame Schroeder Rosi, an den Här Wintringer Arthur.

 

Hei all Memberen déi en Medailen Lo vum Veräin Heem kréien: Weber Annette, Bariviera Beatrix-Jos, Bernard-Merten Lucien, Bossi-Reiter Jean, Caldarelli-Wilwo Secondo, Classen-Hames Camille, Detaille-Schenk Eduard, Faber-Zeig Camille, Gorza Aldo Haag-Lippert, Bernard Hartmann-Deratte, Edmond Haupert - Weis Leonie,  Kaemmer-Bernard Paul, Maison Werding,  Nurenberg-Linster Régine, Olsem-Andre Sylvie, Pulcini-Detaille Marino, Reding-Thill Rene, Roller-Schmit Jean-Pierre, Roos Joseph, Schmit-Fred Jacques, Schuetz Rene, Schuetz Norbert, Schuetz-Wagner Michel, Schumacher-Allard Nicolas, Welter Jean-Bapt, Zoller Leo.