Erënnerungen


Gëlle-Verbands Spéngel

Gëlle-Verbands-Spéngel vir eisen Caissier Charles Pettinger fir 30 Joer Member am Gaart an Heem an dovunner méi wéi 10 Joer bei eis am Comité

Gëlle-Verbands-Spëngel vir eis Vize Presidentin Rosi Schroeder fir 34 Joer Member am Gaart an Heem an dofunner méi wéi 10 Joer bei eis am Comité.Kanner aus der Nidderkuerer Schoul sinn Ouschtereeër Sichen gangen déi den Ouschterhues an eiser Cité Jardinièr verstoppt huet.

Fotoen an eiser Fotogallery


Regionaldelegéierten-Versammlung


Repas de l'amitie 5/11/2016

 E flotten Owend mat eisen Frënn déi en eis ganz Joer duerch bei den Manifestatiounen hëllefen.

De Jeannot an den Arthur

 

Nach e pur flott Fotoen an eiser

Fotogallery


Um National - Kongres vun der CTF-Liga zu Oberanven.

Triny Haupert, Weber Annette, Rosy Schroeder, Charel Pettinger, Monique & Arthur Wintringer.19. November 2005   De Gaart an Heem huet  CD    mam Klenggäertner Lidd virgestallt.


2005 De Gaart an Heem Nidderkuer fiert op den Monschauer Chrëschtmaart


Gaart an Heem Nidderkuer

 

Porettebal 2005

 

Am Café "beim Spidol"

beim Pigeon Alain

zu Nidderkuer


 2005

de Gaart an Heem Nidderkuer

ass mat der

Marie Astride

op

Bernkastel krues

gereest.


Fotoen vun eiser schéiner

80 Joer-Feier

 vum Gaart an Heem Nidderkuer

an eisem Chalet zu  Nidderkuer


1999

Landesgartenschau in Trier


De Gaart an Heem Nidderkuer op der " Landesgartenschau" zu Tréier.
De Gaart an Heem Nidderkuer op der " Landesgartenschau" zu Tréier.

Aweihung vum Minchewee

2005